مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

مروری بر حقوق اساسی شهروندان: چالش ها و فرصت ها

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر رنگین دادفر سپنتا
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 29, 2014
مجموع صفحات ۴٩
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان ( 1382 )، با آنکه داراى پاره اى ناهمگونى ها و اشکالات زبانى است اما در امر تسجیل حقوقو آزادیهاى اساسى شهروندان گام بزرگى به پیش است. در این قانون، حقوق اساسى شهروندان مانند اصل برابرى، صیانت از کرامت انسان، ممنوعیت تبعیض، حق آزادى، آزادى بیان، دسترسى به اطلاعات، محرمیت و آزادى ارتباطات، حق دادخواهى در برابراعمال خلاف قانون اداره، حق مسکن و تعلیم و تربیه شهروندان مدون شده اند.

فلتر جستجو

to


x