دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

دوران غیر رسمی بازار پیاز در ولایت ننگرهار

Back

نکات برجسته

نویسندگان جولیا مینویا, وامق الله ممتاز, آدم پین
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 15, 2015
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این تحقیق در مورد بازار پیاز بوده و اینکه چگونه بازار کالاهای زراعتی فعالیت می کنند و شیوه هایی که روابط اجتماعی دسترسی به بازار را در ارتباط با اطلاعات، قرضه، مصارف مبادله، رفع خطرات مساعد می سازند، مطالعه می کند. چنانکه آشکار خواهد شد بازیگران قدرتمندی در زنجیره قیمت گذاری پیاز حضور دارند که قیمت ها و مصارف را به سود خود در حیطه کنترول خود گرفته اند. این کار سبب شده است تا در بازار تمرکز قدرت به دست آنان باشد و در نتیجه دسترسی خرده تاجران و خرده دهقانان به بازار محدود شود.

فلتر جستجو

to


x