بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاط از کابل

بازار کار، نابرابری اجتماعی و خیاط از کابل

Back

نکات برجسته

نویسندگان ریچارد مالت, آدم پین
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 25, 2014
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این تحقیق تلاش دارد تا به درک این نکته که چگونه بازار های کار در زمینه های متغیر و نا امن فعالیت می کنند، نایل آید. این کار از طریق تحلیل و تجزیه تجربه های زنان و مردان جوان که مصروف شغل خیاطی در شهر کابل، مرکز افغانستان اند، صورت گرفته است. شغل خیاطی یکی از مشاغلی در شهرهای افغانستان است که بیشتر زنان در آن مشغول به کار اند و همچنان چهارمین شغل بزرگ در مناطق شهری افغانستان از لحاظ شاغل بودن مردان در آن به شمار می رود. بناءً تحقیق در این عرصه، زمینه پرداختن به مسئله جنسیت در بازار کار را نیز مساعد می سازد.

فلتر جستجو

to


x