تفکیک قوا در قانون اساسى افغانستان: یک مطالعه موضوعى

تفکیک قوا در قانون اساسى افغانستان: یک مطالعه موضوعى

Back

نکات برجسته

نویسندگان فرید حمیدی, ارونی جیا کودی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 05, 2015
مجموع صفحات ۴٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
تفکیک قوا در قانون اساسى افغانستان هم از لحاظ نظرى و هم از نظر عملى دچار نارسایى هایى است. تقسیم قدرت به طور آشکار به نفع قوه مجریه و به ضرر قوه قضائیه و قوه مقننه طراحى شده است. رأى عدم اعتماد به داکتر رنگین سپنتا، وزیر امور خارجه وقت، ابهامات در قانون اساسى و ضعف هاى نهفته در عملکرد قواى سه گانه دولت را نمایان ساخت. بحران سیاسى متعاقب آن به طور جدى اى چهارچوب قانون اساسى موجود را به نمایش گذاشت و نشان داد که هیچ یک از قواى سه گانه حاضر نیست تا در لحظات خطیر، صلاحیت ها و وظایف قانونى قواى دیگر را بپذیرد. این مطالعه موضوعى، نحوه تفکیک قوا را در قانون اساسى افغانستان بررسى مى کند و از رویدادهاى مربوط به رأى عدم اعتماد به داکتر سپنتا به منظور تحلیل تفکیک قوا از لحاظ عملى کار مى گیرد. قسمت اول این نوشتار به بررسى صلاحیت ها و وظایف قواى سه گانه دولت مطابق با قانون اساسى 2004 مى پردازد و قوت ها و ضعف هاى تفکیک قوا را از لحاظ تئوریک تحلیل مى کند. قسمت دوم این نوشتار بر رأى عدم اعتماد به داکتر سپنتا تمرکز دارد و عوامل سیاسى مربوط به تسلسل رویدادها و عواقب حقوقى این رویدادها را تجزیه مى کند. این پژوهش براساس مرور مواد علمى مربوطه، گزارش هاى رسانه ها و اسناد حقوقى صورت گرفته است. بر علاوه، با افرادى که از نزدیک رویدادهاى مرتبط با این رأى عدم اعتماد را دنبال مى کردند، مصاحبه صورت گرفته است و داده هاى این مصاحبه ها به حیث معلومات پیشینه اى این مطالعه قضیه به کار رفته است.

فلتر جستجو

to


x