د افغانستان په اساسی قانون کی د قوا وو جلا والی یوه موضوعی مطالعه

د افغانستان په اساسی قانون کی د قوا وو جلا والی یوه موضوعی مطالعه

Back

Highlights

Authors ارونی جیا کودی, فرید حمیدی
Type موضوع پاڼه
Theme اساسی قانون
Language پښتو
Date of Publication جولای 30, 2015
Total Pages ۵٠
Available In English | پشتو | دری
Description
د افغانستان په اساسی قانون کې د قواوو جلاوالی هم د کاغذ پر مخ او هم په پلی کیدو کې نیمګړتیاوی لری. قدرت په ټینګه ټوګه د قضاییه او مقننه قواوو په ضرر او د اجرایه قوی په ګټه تعریف شوی دی، د وخت د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین سپنتا پر وړاندی د نه باور رایه د اساسی قانون ابهام او پیچلتوب ښکاره او همدا ډول د دولت د هری څانګې د کړنو کمزورتیاوی وښودله. راتلونکې سیاسی ستونزو څو څو ځله د اوسنی قانون جوړښټ بربنډ کړ. او دا خبره یې جوته کړه چې په ډیرو سختو حالتونو کې د دولت هیڅ څانګه نه غواړی چې د اساسی قانون پر اساس د نورو څانګو دندی او صلاحیتونه ومنی. اوسنۍ موضوعی مطالعه معلوموی چې د افغانستان په اساسی قانون کې قواوی سره څنکه جلاء شوی دی او د ډآکټر سپنتا په اړه د نه باور رای ته په پاملرنی سره ارزونه کوی چې د قواوو جلاوالی په عمل کې څرنګه پلی شوی ده.

SEARCH FILTER

to


x