خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 30

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 30

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن خبرنامه
موضوع A woman’s life: Shefa Khana, Maaina Khana and Ashpaz Khana (Hospital, Clinic, and Kitchen)
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۰۴, ۱۳۹۴
مجموع صفحات ٢٣
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این نسخه جولای/آگست ۲۰۱۱  خبرنامه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان است. هدف این خبرنامه کمک به خوانندگان در مورد تحقیقات جدید در افغانستان است تا به انتشار یافته های این تحقیقات و تجزیه و تحلیل آن ها کمک کند. این نسخه ویژگی های عمیق دو مقاله جدید را بررسی می کند، یکی از این دو مقاله تأثیرات مشقت های دوران کودکی در سلامت روان جوانان افغان و دیگری توسعه مشارکتی تحت برنامه همبستگی ملی (NSP) میباشد.

فلتر جستجو

to


x