در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

در نظر داشت بافت روستا ها در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آدم پین, جورجینا سترج
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 29, 2015
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این مطالعه کوشیده که روش هایی را طرح کند که بتوان از آنها به منظور شناسایی متغیرهای کلیدی روستا استفاده کرد و این متغیرها بتوانند تفاوت ها در "رفتار روستا" و نحوه رابطه این تفاوت ها با پیامدهای ارایه خدمات عامه بالقوه یا بالفعل را توضیح دهند. پیشنهاد می شود که این روش زمینه شناسایی شرایط روستا را قبل از اجرای برنامه ها مساعد سازد. امکان دارد این روش همچنین زمینۀدسته بندی روستا هایی را که در رابطه به استعداد و توان شان در تولید خدمات عامه شباهت یا تفاوت دارند، مساعد سازد. باید این تفاوت ها به طور سیستماتیک هم در طرح و اجرای برنامه ها و هم در نظارت و ارزیابی از نتایج آنها مورد رسیدگی قرار گیرند.

فلتر جستجو

to


x