زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

زنان و انتخابات: عوامل تسهیل کننده و بازدارنده

Back

نکات برجسته

نویسندگان اورځلا نعمت
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 01, 2015
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این پالیسی نامه به طور مختصر چهارچوبی را ارایه می کند که به ما در تحلیل و درک انگیزه های زنان رأی دهنده و نامزد و عوامل تسهیل کننده یا بازدارنده مشارکت زنان به حیث رأی دهنده و نامزد در انتخابات کمک می کند. سپس، پیشنهادات پالیسی ساز عمده یی را طرح و ارایه می کند که می تواند به چالش های فراراه مشارکت زنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی پیشرو رسیدگی کند.

فلتر جستجو

to


x