فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

Back

نکات برجسته

نویسندگان دوید منسفلد
تایپ کردن مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشریه قوس ۱۹, ۱۳۹۴
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در این نشریه تلاش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری تغییرات درتامین امنیت، ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی، بالای مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود. این تحقیق بر مبنای ۱۴۰ مصاحبه مفصل  در ۱۰ ساحۀ تحقیقی در می ۲۰۱۵ میلادی، و همچنان مجموعه وسیعی از تحقیقات که شامل پژوهش های ساحوی در برخی از این مناطق در گذشته است، استوار است.

فلتر جستجو

to


x