فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

Back

Highlights

Authors دیوید منسفیلد
Type مقاله اجمالی
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication دسامبر 10, 2015
Total Pages ١۶
Available In English | پشتو | دری
Description

در این نشریه تلاش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری تغییرات درتامین امنیت، ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی، بالای مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود. این تحقیق بر مبنای ۱۴۰ مصاحبه مفصل  در ۱۰ ساحۀ تحقیقی در می ۲۰۱۵ میلادی، و همچنان مجموعه وسیعی از تحقیقات که شامل پژوهش های ساحوی در برخی از این مناطق در گذشته است، استوار است.

SEARCH FILTER

to


x