فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

فرار از مزرعه های خشک: مهاجرت دهقانان هلمندی در واکنش به بی حاصلی فصل کشت کوکنار

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 10, 2015
مجموع صفحات ١۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

در این نشریه تلاش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری تغییرات درتامین امنیت، ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی، بالای مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود. این تحقیق بر مبنای ۱۴۰ مصاحبه مفصل  در ۱۰ ساحۀ تحقیقی در می ۲۰۱۵ میلادی، و همچنان مجموعه وسیعی از تحقیقات که شامل پژوهش های ساحوی در برخی از این مناطق در گذشته است، استوار است.

فلتر جستجو

to


x