عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان Production During Times of Instability
تایپ کردن مقاله بحث محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۱۷, ۱۳۹۵
مجموع صفحات ٣٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی توسعه دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارائه می دهد. این اثر  نشان می دهد که ادعای مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی به آب صحی رسیده و یا نزدیک به رسیدن است را باید با نگرانی زیادی پذیرفت.

فلتر جستجو

to


x