عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

عدم مصوونیت آب آشامیدنی خانواده ها: تغییر نمونه ها برای دریافت واقعیت ها در مورد پایداری دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ونسنت تاماس
نوع نشریه مقاله بحث محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 05, 2016
مجموع صفحات ٣٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این اثر تحلیل جدی یی از چگونگی توسعه دسترسی به آب آشامیدنی در افغانستان ارائه می دهد. این اثر  نشان می دهد که ادعای مبنی بر این که افغانستان به اهداف انکشافی هزاره سوم خود در مورد دسترسی به آب صحی رسیده و یا نزدیک به رسیدن است را باید با نگرانی زیادی پذیرفت.

فلتر جستجو

to


x