سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان چونا آر. ایچاویز, سید مهدی موسوی, لیحه ویلفریدا ری پیلانگو
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر مارس 10, 2016
مجموع صفحات ١١٧
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

هدف کلی این پژوهش، ارایه شناختِ عمیق از برداشت های مختلف در خصوص مرد بودن و نحوه اثرگذاری این برداشت ها بر نابرابری جنسیتی در افغانستان است. گزارش حاضر، نتیجه پروژه تحقیق مشترکی است که با همکاری کمیته سویدن برای افغانستان و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به انجام رسیده و در پی آگاهی دهی به پالیسی ها و اقدامات عملی است تا به نابرابری های جنسیتیِ نشأت گرفته از مفاهیم مردانگی رسیدگی کنند.

 براساس یافته های کلیدی این پژوهش، فِلم کوتاه نیز ساخته شده که از طریق این لینک قابل مشاهده است: اینجا کلیک کنید

فلتر جستجو

to


x