سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

سوی دیگر نابرابری جنسیتی: مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان

Back

Highlights

Authors چونا آر. ایچاویز, سید مهدی موسوی, لیحه ویلفریدا ری پیلانگو
Type مقاله مسأله محور
Theme جنسیت
Language دری
Date of Publication مارس 10, 2016
Total Pages ١١٧
Available In English | پشتو | دری
Description

هدف کلی این پژوهش، ارایه شناختِ عمیق از برداشت های مختلف در خصوص مرد بودن و نحوه اثرگذاری این برداشت ها بر نابرابری جنسیتی در افغانستان است. گزارش حاضر، نتیجه پروژه تحقیق مشترکی است که با همکاری کمیته سویدن برای افغانستان و واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به انجام رسیده و در پی آگاهی دهی به پالیسی ها و اقدامات عملی است تا به نابرابری های جنسیتیِ نشأت گرفته از مفاهیم مردانگی رسیدگی کنند.

 براساس یافته های کلیدی این پژوهش، فِلم کوتاه نیز ساخته شده که از طریق این لینک قابل مشاهده است: اینجا کلیک کنید

SEARCH FILTER

to


x