نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

نگاه نزدیک به مردان و «انواع مردانگی» : مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی

Back

نکات برجسته

نویسندگان لیحه ویلفریدا ری پیلانگو, چونا آر. ایچاویز, پرویز طفیل, سید مهدی موسوی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر جولای 05, 2016
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مردانگی به نحوۀ برداشت و تلقی مردم از خصوصیات مرتبط با مرد بودن اشاره دارد. هدف کلی این پژوهش درک مفاهیم مختلف در مورد مرد بودن و همچنین چگونگی سهم گیری این مفاهیم در نابرابری جنسیتی در افغانستان است. در این مطالعه به نقش های پسران و مردان، برابری، قدرت، کنترول و خشونت علیه زنان پرداخته شده است؛ این مقوله ها در بررسی مردانگی و همچنین دستیابی به برابری، صلح و توسعۀ پایدار بسیار مهم می باشند. لازم است که تفاوت در میزان دسترسی زنان و دخترانِ افغان به فرصت ها چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع مورد بررسی قرار گیرد. افغانستان به عنوان یکی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد برای بهتر ساختن زندگی زنان و کودکان در این کشور باید پالیسی ها و برنامه های خود را هر چه بیشتر بهبود بخشیده، تحکیم نماید.

فلتر جستجو

to


x