نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

نقش جامعه مدنی در ترویج حکومتداری خوب در افغانستان

Back

Highlights

Authors اورځلا نعمت, کیرن ورنر
Type مقاله مسأله محور
Theme حکومتداری و اقتصاد سیاسی
Language دری
Date of Publication ژانویه 25, 2017
Total Pages ۶٠
Available In English | پشتو | دری
Description
در افغانستان تعریف جامعه مدنی در قالب سازمان‌ها و گروه‌ها همچنین شامل شورا‌ها، جرگه‌ها، شوراهای انکشافی محلی و دیگر سازه‌های سنتی و نماینده‌گان مانند علماء یا ملکان/بزرگان می‌باشد. با توجه به ساختارهای دولتی به گونه‌ی سنتی ضعیف، این سازمان‌ها یک جنبه لرزان از سیستم حکومت‌داری افغانستان را تشکیل می‌دهند. آنها قابلیت از بین بردن فاصله/خلاء بین مردم و دولت را دارند که این می‌تواند روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی، روند ساخت و تدوین پالیسی‌ها بنابر خواست‌های مردم، موثر واقع شود. تقویت جامعه مدنی در نتیجه می تواند به حسابدهی و به ارائه خدمات بهتر کمک و در نتیجه زیر بنای مشروعیت دولت و نهادهای آن باشد.

SEARCH FILTER

to


x