اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

اصلاحات خدمات ملکی در افغانستان: نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی

Back

نکات برجسته

نویسندگان سید حشمت الله هاشمی, گیرهارد لاوت
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 18, 2017
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۰۲ م. تا کنون، رهبری روند اصلاح خدمات ملکی را به دوش داشته و شماری از برنامه ها را در راستای اصلاح خدمات طرح و به منصۀ اجرا گذاشته است. اما در این کمتر می توان شک کرد که اصلاحات کم از کم در گذشته غالبا توسط تمویل کننده گان با تأسیس نظام اداری موازی رهبری شده است. هدف این سند تحقیقی تحلیل و بررسی خدمات ملکی و پالیسی های کلیدی پروسه اصلاحات در سکتور خدمات ملکی میباشد. دریافت نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی و تشخیص میکانیزم ها جهت  ازدیاد عرضه خدمات در سطح ملی و محلی نیز یک از اهدف این تحقیق میباشد. در نهایت، پیشنهادات در مورد تقویت اصلاحات اداری در سکتور خدمات ملکی در زمینه و اجندای سیاسی حکومت وحدت ملی میباشد

فلتر جستجو

to


x