بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان: کاری در حال پیشرفت

Back

نکات برجسته

نویسندگان نیکولا بیرتچ, احمد سلیمان هدایت
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 18, 2016
مجموع صفحات ۶٠
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
پروسه بودجه سازی جنسیت محور به هدف مدغم سازی چشم انداز جنسیت در سیستم ادارۀ مالی عامۀ یک کشور انجام می شود. این تحقیق بر این فرضیه استوار است که بودجۀ دولتی دارای ماهیت جنسیتی نبوده و در واقع، پالیسی های دولت در راستای جمع آوری عواید و مصارف عامه دارای تأثیرات گوناگون بر مردان و زنان می باشد. بودجه سازی جنسیت محور در افغانستان با همکاری تخنیکی ادارۀ انکشافی ملل متحد و دفتر ملل متحد برای زنان توسط وزارت مالیه معرفی گردید. هرچند این روند به شمول تسوید پلان کاری استراتیژیک بودجه جنسیت محور و انکشاف رهنمود بودجه سازی جنسیت محور، دارای دستاوردهای گوناگون است، اما روی این موضوع هنوز هم کارهای زیادی جریان دارد.

فلتر جستجو

to


x