حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

حکومتداری معادن: سیستم مؤثر جمع آوری عواید صنایع استخراجی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان جاوید نورانی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 23, 2017
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مدیریت مؤثر عواید صنایع استخراجی وظیفۀ پر چالش اما بسیار حساس برای کشور های با منابع غنی طبیعی، به خصوص برای کشور های با ظرفیت پایین اداری، به حساب می آید. از این رو، یک سیستم یکپارچۀ حسابرسی، گزارشدهی و بازرسی با موانع رو به رو بوده و به خاطر توسعه و تطبیق آن نیاز به کمک های تخنیکی می باشد. به دلیل ماهیت خاص عملیات استخراجی در سکتور معادن، ابزار مختلف مالی برای جمع آوری این عواید به کار برده می شود. چون، نباید از یاد برد که صنایع استخراجی نه تنها یکی از سرچشمه های بزرگ کسب مالیات است بلکه از سکتور استخراج سایر درآمد های غیر مالیاتی مانند حق بهره برداری، خاک پولی، حق بیمه، جریمه و غیره نیز به دست می آید.

فلتر جستجو

to


x