حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی در افغانستان

حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم و چارچوب نهادی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان ولی محمد کندیوال, هلن سی سی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر می 23, 2017
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
با توجه به شدت گرفتن پدیدۀ بیجا شدن که سکتور خدمات عامۀ افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته، مدیریت پدیدۀ مهاجرت به یک اولویت عمده برای حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن مبدل گردیده است. هرچند مهاجرت و بیجا شدن از ممیزه های شاخص جامعۀ افغانی و دولت سازی در طول دهه های گذشته بوده است، دامنه و پیچیده گی موج اخیر بیجا شدن ها خطر جدید را متوجه ثبات و انکشاف کشور ساخته است. با شروع سال ۲۰۱۵ تخمیناً حدود ۲۵۰٫۰۰۰ افغان کشور را ترک گفته که این مسئله تا حدودی به بحران مهاجرت اروپا افزوده است. البته از قرار معلوم، فیصدی قابل ملاحظه یی از درخواست پناهجویان مذکور انتظار می رود که رد شده و دوباره به کشور برگردانده شوند. این وضعیت مصادف است با برگشت کتلوی و بی سابقۀ مهاجرین افغان از کشور پاکستان که تنها در سال ۲۰۱۶ تعداد شان بیشتر از ۶۰۰٫۰۰۰ تن رسید. پدیدۀ بیجا شدگان داخلی هم نسبت به هر زمان دیگری تشدید یافته و در اوج خود قرار دارد چنانچه تعداد آنها در سراسر کشور حدود یک میلیون تخمین گردیده است.

فلتر جستجو

to


x