تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی در مورد راهِ پیشرو

تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی در مورد راهِ پیشرو

Back

نکات برجسته

نویسندگان کاوون کاکړ, توماس کریمر, همایون رووفی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع قانون اساسی
زبان د
تاریخ نشر آگوست 22, 2017
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
پس از سقوط طالبان در سال 2001 ، رهبران افغانستان غرض ایجاد چهارچوب یک حکومت دموکراتیک جدید برای کشور گرد هم آمدند. در کنفرانس بُن، طرحی برای تسوید و تصویب یک قانون اساسی جدید در سال 2004 تهیه شد و این قانون اساسی، گامی مهم در راستای برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در کشور به شمار می آمد. سیزده سال بعد، ارزیابی کارکرد قانون اساسی افغانستان به لحاظ پیشبرد نظام حکومتداریِ اتخاذ شده در آن و خصوصاً این مسئله که آیا قوۀ مجریه در شکل کنونی آن برای تأمین نیازهای کشور مناسب است یا خیر، امری مقتضی است. این مقاله به شرح تکامل قوۀ مجریه در افغانستان می پردازد. این مطالعه با پی گیری تاریخچۀ قوانین اساسی افغانستان، سعی دارد تا حکومت فعلیِ وحدت ملّی را در سیاق تاریخی قرار دهد، آموخته ها از تجارب گذشته را کسب کند و توصیه هایی واقعبینانه و عملی را از منظر قانون اساسی در خصوص مسیر آینده ارایه دهد.

فلتر جستجو

to


x