بازنگری قضایی در افغانستان یک عملکرد نا کامل

بازنگری قضایی در افغانستان یک عملکرد نا کامل

Back

نکات برجسته

نویسندگان غزال حارس
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 06, 2018
مجموع صفحات ۵۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
بازنگری قضایی عبارت از صلاحیت یک محکمه و یا یک نهاد مشابه است، تا مطابقت قوانین و مصوبات عامه را با قانون اساسی بازنگری کرده و بر اساس آن تصمیم اتخاذ کند. گرچه قضیۀ ماربور یوی مادیسن نشان می دهد که این تجربه از ایالات متحده آغاز شده است، ولی گستره و دامنۀ بازنگری قضایی در اروپا و بعد از جنگ دوم جهانی توسعه یافته است. بعد از آن، این تجربه در سراسر جهان به سرعت گسترش یافت. امروزه تقریباً همۀ قوانین اساسی، بازنگری قضایی را به مثابۀ یک عنصر عمدۀ قانون گرایی و حاکمیت قانون می شناسند. از این جهت، بازنگری قضایی به یک جزء اجتناب ناپذیر قوانین اساسی معاصر مبدل شده است.

فلتر جستجو

to


x