مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

مصئونیت شهری: برنامه بازبینی بنای صلح شهری در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان یما ترابی
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 12, 2018
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
مصئونیت شهری مفکوره نسبتاً نوینی در محیط پالیسی، برنامه ریزی شهریِ برون و درون بودجه ملی و قواعد و رویه های اداری در افغانستان است. رشد سریع شهرنشینی طی 16 سال گذشته موجب آسیب پذیری ها، محرومیت ها و ناامنی های مشخصی شده است. بافت اجتماعی شهری که در گذشته وجود داشت و متضمن همبستگی نسبی و حس امنیت بود، در اکثر مراکز شهری عمده کشور از هم پاشیده است. در نتیجه، مصئونیت زنان و جوانان در معرض خطرات معینی قرار گرفته است. اکثر شهرهای عمده، شهرک های غیررسمی و کمپ های بیجاشدگان داخلی را در خود جای داده است. شهروندان اغلب در بهبود مصئونیت شهری مشارکت نمی کنند. ظرفیت ارائه خدمات شهری با رشد شهرنشینی منطبق نبوده و پالیسی های حکومتداری شهری کماکان در حال تدوین است.

فلتر جستجو

to


x