از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

از این به بعد برنامه ریزی معیاری وجود ندارد: انکشاف اقتصادی در اوضاع شکننده درس هایی از افغانستان: روش های تحقیق و توسعه

Back

نکات برجسته

نویسندگان جولیا مینویا, اورس شرید
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 03, 2018
مجموع صفحات ٢٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
از کتگوریهای مروج برای تشریح بازارها نمیتوان در افغانستان استفاده کرد. عمده فروشان و پرچون فروشان فقط نام هائی هستند که نمی توانند تشریح کنند کار گزاران چه میکنند. کارگزارانیکه از نفوذ سیاسی قوی برخوردارند با استفاده از ارتباطات شان کرایۀ بازارها را برای خود جذب و جهت زنده و فعال نگهداشتن شبکه هایشان - البته مطابق روش های انحصار گرایانه، برای آنانیکه از ارتباطات کمتر نیرومندی برخوردارند - دوباره توزیع مینمایند. این تحقیق بیان داشته است که عدم تطابق با قوانین نوشته نشده اجتماعی که اقتصاد افغانستان را شکل میدهد، احتمالا یک گزینه نیست.

فلتر جستجو

to


x