بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان

بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان

Back

Highlights

Authors قیوم سروش
Type مقاله در حال انکشاف
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication می 14, 2019
Total Pages ٢۴
Available In English | پشتو | دری
Description
این مقاله دومین اثر پروژه­ی EUNPAK است که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تولید شده است. این تحقیق پروسه­ی تطبیق و تأثیر ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان را بررسی می کند.  در این مقاله از روش مختلط تحقیق کیفی و کمی کار گرفته شده است. این تحقیق به هدف فهم مدیریت پروژه، ساختار و پروسه های تطبیق آن، پیشینه ی موضوع به شمول اسناد رسمی پولیس اتحادیه ی اروپا و سایر گزارشات و مقالات مرتبط را به گونه ی جامع بررسی کرده است. نوشته ی حاضر با بیان اقدامات اتحادیه ی اروپا در اصلاح پولیس افغانستان بعد از 2001  آغاز می شود، سپس رویکرد ماموریت پروژه­ی پولیس آلمان را بررسی می کند و این امر را روشن می سازد که چگونه کاستی های ابتدایی این رویکرد سبب شد ماموریت جامع پولیس ملکی اتحادیه ی اروپا برای پاسخ به بحران اصلاحات پولیس آغاز گردد. سپس، ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا بر اساس اهداف و مقاصد آن و نیز پروسه های تطبیق و آثار مورد نظر، ارزیابی می شود.

SEARCH FILTER

to


x