بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان

بررسی تأثیر پولیس اتحادیه اروپا بر اصلاحات پولیس افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان قیوم سروش
نوع نشریه مقاله در حال انکشاف
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 14, 2019
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این مقاله دومین اثر پروژه­ی EUNPAK است که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تولید شده است. این تحقیق پروسه­ی تطبیق و تأثیر ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا در افغانستان را بررسی می کند.  در این مقاله از روش مختلط تحقیق کیفی و کمی کار گرفته شده است. این تحقیق به هدف فهم مدیریت پروژه، ساختار و پروسه های تطبیق آن، پیشینه ی موضوع به شمول اسناد رسمی پولیس اتحادیه ی اروپا و سایر گزارشات و مقالات مرتبط را به گونه ی جامع بررسی کرده است. نوشته ی حاضر با بیان اقدامات اتحادیه ی اروپا در اصلاح پولیس افغانستان بعد از 2001  آغاز می شود، سپس رویکرد ماموریت پروژه­ی پولیس آلمان را بررسی می کند و این امر را روشن می سازد که چگونه کاستی های ابتدایی این رویکرد سبب شد ماموریت جامع پولیس ملکی اتحادیه ی اروپا برای پاسخ به بحران اصلاحات پولیس آغاز گردد. سپس، ماموریت پولیس اتحادیه ی اروپا بر اساس اهداف و مقاصد آن و نیز پروسه های تطبیق و آثار مورد نظر، ارزیابی می شود.

فلتر جستجو

to


x