د افغان پولیس په اصلاحاتو باندې د EUPOL داغېزو ارزونه کال ۲۰۰۷ – ۲۰۱۶

د افغان پولیس په اصلاحاتو باندې د EUPOL داغېزو ارزونه کال ۲۰۰۷ – ۲۰۱۶

Back

Highlights

Authors قیوم سروش
Type کار پاڼه
Theme ټولنیز خوندیتوب
Language پشتو
Date of Publication اکتوبر 24, 2019
Total Pages ٢٣
Available In English | پشتو | دری
Description
دغه کاری سند له کال ۲۰۰۱ څخه وروسته افغانستان کې د افغانستان د پولیس اصلاحاتو پروژه د اروپایی اتحادیې فعالیت بیانوی، هغه روش تر کتنې لاندې نیسی چې د جرمنی د پولیس د پروژې له خوا پلی شوی او ګوری چې څنګه د دې روش لومړنۍ نیمګړتیاوې د دې سبب شوی چې د یوپول پروژه پیل کړی او هغه د پولیس اصلاحات بحران ته د یوه هر اړخیز غبرګون په څېر معرفی کړی. سند بیا د یوپول ماموریت د هغه د هدفونو او مرامونو، تطبیق د بهیر او ناڅاپی پایلو په وړاندې تر کتنې لاندې نیسی.

SEARCH FILTER

to


x