آب هرچه عمیق تر، آرام تر: کوکنار نامشروع و تحول دشت های جنوبغرب افغانستان

آب هرچه عمیق تر، آرام تر: کوکنار نامشروع و تحول دشت های جنوبغرب افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 21, 2018
مجموع صفحات ٣٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
طی دو دهه اخیر صحراهای جنوب غرب افغانستان به شکل چشم گیر تغییر نموده است. مناطقی که در آغاز قرن ۲۱ خشک و خالی بود، در سا  ۲۰۱۶ به مسکن ۲،۲ میلیون فرد تبدیل گردیده است.علاوه بر آن، این ساحه در مناطق دور از دریای فراه و هلمند موقعیت دارد و به کانال های که از طرف دولت برای افزایش ساحات زراعتی قابل مالیه ساخته شده بود، دسترسی ندارد. با آنهم، در سال ۲۰۱۶ ، تقریبا ۴۷۲،۸۳۸ هکتار زمین های زراعتی در این مناطق وجود داشت در حالی که مساحت این زمین ها در سال ۲۰۰۸ به ۲۵۴،۸۶۶ هکتار و در سال ۲۰۰ ۳ به ۱۴ ۳،۰۶۰ هکتار میرسید. این مقاله از تحول این زمین های قبلا صحرایی بحث مینماید و همچنان کشت کوکنار نامشروع را عامل اصلی این پیشرفت ها میداند. این زمین های قبلا صحرایی را ابتدا بعضی از قدرتمندان محلی به شکل فردی غصب نموده بعدا به همدستان خویش تقسیمات نمودند و با استفاده از تکنالوژی جدید به آب زیر زمین دسترسی یافتند. از سوی دیگر، دسترسی به تکنالوژی سولری و حشره کش ها کشاورزان را کمک نمود تا به حاصلات بسیار کم و افزایش قیمت تولیدات کوکنار نیز پاسخ داشته باشند. تولیدات غیر قانونی کوکنار حمایت کننده اصلی تمام این پیشرفت ها بوده و روند مسکن گزینی و تحول زراعتی را سهل ساخته زیرا در غیر اینصورت نا ممکن بود. این مقاله تحلیل عمیق از کشت مواد مخدر و دگرگونی این مناطق ارائه نموده است.

فلتر جستجو

to


x