یافته های مطالعات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان میدهد که نزدیک به ۲،۲ ملیون نفر در دشت های بایر مناطق جنوب مسکن گزین شده اند

یافته های مطالعات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان میدهد که نزدیک به ۲،۲ ملیون نفر در دشت های بایر مناطق جنوب مسکن گزین شده اند

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه بیانیه مطبوعاتی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر می 28, 2018
مجموع صفحات ٢
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

براساس تحقیق، این گسترش از طریق مداخله دولت یا پروژه های بزرگ آبیاری تمویل کننده گان که در گذشته مشاهده می شد، به وجود نیامده، بلکه در نتیجه خریداری و غصب زمین های که به عنوان "زمین دولتی" تعیین گردیده بود توسط مردم صورت گرفته و روی تکنالوجی پیشرفته سرمایه گذاری شده است. این گزارش میگوید: "با گذشت زمان و با تصاحب زمین ها، جوامع مردم در سراسر این مناطق قبلاً صحرایی بوجود آمد وطرز های متفاوت اجاره، سیستم مالیاتی و حکومتی را نیز می توان درآنجا مشاهده نمود." همچنان تحقیق توضیح می نماید که این همه درمناطقی صورت گرفته که ۲۰ سال قبل در آنجا به جز از سنگ و ریگ چیز دیگری نبود و دولت افغانستان هم حضور رسمی نداشت.

فلتر جستجو

to


x