سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان

سیاست ها در ماورای شواهد: مورد سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان اشلی جکسن, اورځلا نعمت
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 23, 2018
مجموع صفحات ۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این مقالۀ معلوماتی یافته ها و شواهد در مورد ارتباط میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت را برجسته میسازد. این مقاله در نتیجۀ پنچ سال تحقیق (۲۰۱۲ – ۲۰۱۷ ) واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان درمورد مسئله ارتباطات میان ارائه خدمات و مشروعیت دولت در افغانستان، به دست آمده است. این مطالعه بخشی از یک مطالعۀ وسیع تر جهانی تحت کنسرسسیوم تحقیقاتی معیشت مصئون بوده است که توسط انستیتیوت بیرون مرزی انکشاف ODI)) رهبری و از جانب ادارۀ انکشاف بین المللی DFID)) و کمیسیون اروپایی تمویل میگردید. علاوه بر این، برای درک بهتر نگرانی های موجود در زمینه برنامه ریزی و پالیسی در راستای ارائه خدمات تحت سیطره حکومت موجود، با حکومت افغانستان و نمایندگان جامعۀ مدنی مشوره هائی صورت گرفته و ملاقات های دو جانبۀ غیر رسمی با نمایندگان غیر مشخص جامعۀ تمویل کننده نیز انجام شده است. این مقاله با مرور بر نوشته ها در رابطه به بحث ها در مورد ارائه خدمات و مشروعیت آغاز میگردد. بعدا تجارب افغانستان از ارائه خدمات و برداشت از حکومت را بررسی کرده و با ارائه پیامدهای پالیسی خاتمه پیدا میکند

فلتر جستجو

to


x