شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

شواهد د سیاست تر اغیزی الندی: په افغانستان کې د خدمتونو د وړاندې کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په اړه پوښتنې

Back

برجسته ټکي

لیکوالان اشلی جکسن, اورځلا اشرف نعمت
ټایپول توضیحي پاڼه
موضوع ټولنیز خوندیتوب
ژبه پښتو
د خپرېدو نېټه اکتوبر 23, 2018
ټولټال مخونه ٦
د لاسرسي وړ په English | پشتو | دری
تشریح
دغه څېړنیزه پاڼه د خدمتونو د وړاندی کولو او د دولتي مشروعیت تر منځ اړیکو په باب شواهد او موندنې رابرسېره کوي. دغه موندنې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له خوا د پنځه کالو څېړنو (۲۰۱۲-۲۰۱۷) په پایله کې رابرسېره شوي چې په افغانستان کې یې د خدمتونو د چمتو کولو او دولتي مشروعیت تر منځ د اړیکو په باب کړې وې. دغه څېړنه د خوندي معیشت د څېړنې کنرسسیوم د پروګرام یوه برخه وه چې بهر کی د نړیوالې پراختیا انسټیټوټODI )) له خوا رهبری کېده او د بریټانیا د نړیوالې پراختیا ادارېDFID)) او اروپایی کمیسیونEC))هغه تمویل کړی و. سربیره پر دې د افغانستان حکومت او د مدنی ټولنې له استازو رسه مشورې شوي او همدارنګه د تمویل کوونکو استازو سره غیر رسمي دوه اړخیزې غونډې شوې وې. د دې غونډو او مشورو موخه دا وه چې د چوپړتیاو د وړاندی کولو په اړه د اوسني حکومت پالیسی او اوسني پروګرام په اړه اندیښنی په ښه ډول وپیژندل شي. دا څېړنه د چوپړتیاو د وړاندې کولو او د مشروعیت په اړه د مباحثو په تړاو د یو لړ آثارو په عمومی کتنې پیل کیږي. څېړنیزه پاڼه بیا د چوپړتیاو په وړاندې کولو کې افغانی تجربې او د حکومت په اړه ادراکات تر کتنې لاندې نیسی او د پالیسۍ د پایلو په معرفي کولو ختمیږي.

د پلټنې فلټر

to


x