دست بُردن به خانه زنبور: مردم روستایی هلمند مبارزات ضد شورش گری را چگونه می بینند

دست بُردن به خانه زنبور: مردم روستایی هلمند مبارزات ضد شورش گری را چگونه می بینند

Back

Highlights

Authors دیوید منسفیلد
Type مقاله تلفیقی
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication فوریه 07, 2019
Total Pages ٣٠
Available In English | پشتو | دری
Description
"دست بُردن به خانه زنبور"، برای درک ما از پیامد های تولید تریاک در افغانستان اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش می توانند تصویر مورد نیاز جهت محو کشت کوکنار را به گونه ی پایدار به دست اندرکاران این عرصه – به شمول کارمندان برنامه های انکشافی، فعالین جامعه مدنی و دولت افغانستان – ارائه داده و به شکل دهی تلاش های آینده در این راستا کمک کنند. امیدواریم همزمان با آمادگی ها برای نشر گزارش سالانۀ اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار که قرار است تا چند هفته آینده بدسترس قرار گیرد، این مطالعه به عنوان تحلیل عمیق و جامعی از وضعیت در هلمند مرکزی، سهم به موقع ما در این عرصه محسوب گردد.

SEARCH FILTER

to


x