بلند و خشک: کشت خشخاش و آینده باشندگان مناطق بیابانی سابق جنوب غرب افغانستان

بلند و خشک: کشت خشخاش و آینده باشندگان مناطق بیابانی سابق جنوب غرب افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 20, 2019
مجموع صفحات ۴۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
بیابان های جنوب غرب افغانستان تغییر کرده است. زمین هایی که زمانی خشک و پر از سنگ بود، با هجوم مهاجران جدید پاکسازی و آبیاری شده و تحت کشت قرار گرفته است. سرعت سکونت مردم در مناطق بیابانی سابق جنوب غرب به حدی است که در مقایسه با سال 2002، به اندازه 357،885 هکتار زمین بیشتر در سال 2018 تحت کشت قرار گرفته و احتمالا 3.6 میلیون نفر در این مناطق ساکن شده اند.

فلتر جستجو

to


x