سازمان و تشکیلات ادارۀ عامه در پرتو قانون اساسی 2004 افغانستان

سازمان و تشکیلات ادارۀ عامه در پرتو قانون اساسی 2004 افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان میرویس ایوبی, داکتر هارون رحیمی
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 17, 2018
مجموع صفحات ۴۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
نظام ادارۀ عمومی یکی از مباحث مهم مورد نظر قانون گذار اساسی در افغانستان بوده است. طوریکه مواد هفتگانه فصل هشتم قانون اساسی 1382 شالوده و شاکله اصلی و سبک سازمان اداری را پی ریزی و طرح نموده است. اما، با بررسی مفاد مرتبط به سازمان و تشکیلات اداره مبرهن می شود که از یک طرف بخشی از این مفاد جنبه عملی نیافته است و از جانب دیگر شکل گیری و انکشاف ساختارهای اداری موجود از وفادار ماندن به این مفاد باز مانده اند. بناءً، در کنار سایر کاستی های قانون اساسی که طی یک و نیم دهه عمر آن آشکار گردیده است، یکی هم مبانی و چارچوب حقوقی نظام اداری افغانستان می باشد. انتقادات وارد بر محتوای قانون اساسی مرتبط به نظام اداری از ابهامات و تناقضاتی پرده بر میدارد که نیاز به تعدیل آنرا می تواند مؤجه جلوه دهد.

فلتر جستجو

to


x