پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر شمشاد پسرلی, زلمی مالیار
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 30, 2019
مجموع صفحات ۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
دموکراسی پارلمانی در افغانستان عمر طولانی نداشته است. بنابرین، پارلمان افغانستان در ساختن نقطه وصل میان قوای مجریه و مقننه موثر و موفق نبوده است. در کمتر از ۱۰ سال )در دهه دموکراسی(، پارلمان پنج حکومت را تغییر داد و مسبب بی ثباتی سیاسی و بحران در کشور شد. با بی اعتبار شدن قانون اساسی سال ۱۹۶۴ از سال ۱۹۷۴ الی ۲۰۰۱ افغانستان فاقد مکانیزم و ساختار پارلمانی بود. این پالیسی نامه به بررسی چگونگی استفاده پارلمان از قدرت اش در مطابقت به قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ در یک دهه گذشته میپردازد. همچنان این تحقیق سفارشاتی را با تشخیص مشکلات موجود در پارلمان و موثریت مداوم از طریق بهبود صلاحیت های آن مطابق به قانون اساسی، مطرح میکند.

فلتر جستجو

to


x