پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

پارلمان افغانستان: وظایف و صلاحیت های مندرج قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال ۲۰۰۱

Back

Highlights

Authors داکتر شمشاد پسرلی, زلمی مالیار
Type پالیسی نامه
Theme قانون اساسی
Language دری
Date of Publication ژانویه 30, 2019
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
دموکراسی پارلمانی در افغانستان عمر طولانی نداشته است. بنابرین، پارلمان افغانستان در ساختن نقطه وصل میان قوای مجریه و مقننه موثر و موفق نبوده است. در کمتر از ۱۰ سال )در دهه دموکراسی(، پارلمان پنج حکومت را تغییر داد و مسبب بی ثباتی سیاسی و بحران در کشور شد. با بی اعتبار شدن قانون اساسی سال ۱۹۶۴ از سال ۱۹۷۴ الی ۲۰۰۱ افغانستان فاقد مکانیزم و ساختار پارلمانی بود. این پالیسی نامه به بررسی چگونگی استفاده پارلمان از قدرت اش در مطابقت به قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۳۸۲ در یک دهه گذشته میپردازد. همچنان این تحقیق سفارشاتی را با تشخیص مشکلات موجود در پارلمان و موثریت مداوم از طریق بهبود صلاحیت های آن مطابق به قانون اساسی، مطرح میکند.

SEARCH FILTER

to


x