آیا دولت افغانستان میتواند در منازعه ی بین کوچیها و ساکنین موفقانه مداخله کند؟

آیا دولت افغانستان میتواند در منازعه ی بین کوچیها و ساکنین موفقانه مداخله کند؟

Back

Highlights

Authors داکتر انتونیو جیستوزی
Type پالیسی نامه
Theme مدیریت منابع طبیعی
Language دری
Date of Publication آوریل 30, 2020
Total Pages ۴
Available In English | پشتو | دری
Description
منازع هی در حال تشدید بین کوچی ها و ساکنین در افغانستان باید حل شود، اما آیا دولت افغانستان ظرفیت و اقتدار لازم برای مداخله در این منازعه و تاثیرگذاری مثبت بر آن را دارد؟ در حال حاضر، ظرفیت بسیار محدودی وجود دارد و دولت افغانستان حتی قادر به نظارت کامل بر درگیر یها نیست. حتی وقتی دولت افغانستان تلاش می کند منازعه را مدیریت کند، ضعیف عمل می کند - به عنوان مثال، پروژ ههای استقرار کوچی ها چنین بوده است. این سوال نیز وجود دارد که آیا مداخله دولت در منازعه، همیشه بی طرف تلقی می شود یا خیر. اما آیا گزین ههای بدیل برای مداخله دولت وجود دارد؟ اگر هیچ گزینه ی بدیل وجود نداشته باشد و به منازعه رسیدگی نشود، پیامدهای باالقوه تشدید آن چیست؟ این پالیسی نامه به بررسی همین موضوعات می پردازد، فشرده تعدادی از مقالات مفص لتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را که قبلاً در این باره منتشر شده است، بیان می کند و توصی ههایی را در زمینه پالیسی سازی به هدف اجرای آن در آینده، ارائه می کند.

SEARCH FILTER

to


x