قاطر ها، پیکپ ها و کانتینر ها: تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در ولایت ننگرهار

قاطر ها، پیکپ ها و کانتینر ها: تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در ولایت ننگرهار

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر اکتبر 23, 2020
مجموع صفحات ٧٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این مقاله  عواملی را که روی تثبیت و موقعیت نقاط تراکم )نقاط سوق الجیشی( در مسیر زنجیره ای عرضه برخی از کالاهای با ارزش اقتصادی مانند مواد مخدر، منرال های معدنی و تجارت ترانزیت، نقش تعیین کننده دارند، می پردازد. این مقاله همچنین اهمیت این را که با گذشت زمان مسیر های انتقال کالاها و نقاط تراکم )نقاط سوق الجیشی( تغییر یافته اند، مستند می سازد و روش های را که بر تعیین مقدار و نوعیت رانت گیری و سود جویی بکار می روند، مفصلاً توضیح می دارد. این مقاله بر اساس یافته های پژوهشی است که از طریق بیش از 300 مصاحبه عمیق و همه جانبه که در فصل خزان سال 2019 م با کسانی که مستقیم در تجارت و حمل و نقل یک تعداد کالاهای عمده و با ارزش دخیل بوده اند، و در موقعیت استراتیژیک در مسیر مناطق مرزی  ولایت ننگرهار ساکن بوده اند صورت گرفته، تهیه شده است.

فلتر جستجو

to


x