سیستم صحت عامه در افغانستان

سیستم صحت عامه در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان داکتر رونالد والدمن, حمیرا حنیف
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر می 29, 2018
مجموع صفحات ١١
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این گذارش مسایل عمده را که سکتور صحت عامه با آن مواجه است برجسته ساخته ، رول حکومت ، ادارات سازمان ملل متحد ، کمک دهنده گان و سازمان های غیر حکومتی را مورد بحث قرار داده و در مورد اینکه چگوده ممکن است که بعضی از این مشکلات مبرم حل گردند مشوره های لازم میدهد .

فلتر جستجو

to


x