صداهایی ازسرزمین های سرحدی 2020: مواد مخدر غیر قانونی، انکشاف و صلح سازی

صداهایی ازسرزمین های سرحدی 2020: مواد مخدر غیر قانونی، انکشاف و صلح سازی

Back

نکات برجسته

نویسندگان
نوع نشریه مقاله تحلیلی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 17, 2021
مجموع صفحات ۶۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح

این تحقیق امکان بررسی رابطه بین مواد مخدر، معیشت و تجربه خشونت را در امتداد زنجیره ارزش  مواد مخدر، از تولید مواد مخدر در کلمبیا گرفته، تا تجارت و حمل و نقل در افغانستان و مصرف آن در میانمار، را فراهم کرده است.

شبکه های تجارت غیرقانونی در درآمد خانوارها و بقای مردم در سرزمین های سرحدی نقش مهم دارد. در عین حال، شبکه های تجارت قانونی و غیر قانونی با هم ارتباط نزدیک دارند و تاجران و انتقال دهندگان اغلب در مورد چندین کالای قانونی و غیرقانونی با هم کار می کنند. شبکه ها و مسیرهای تجارتی قانونی و غیرقانونی کاملاً تطابق پذیر اند و متناسب با تغییر عوامل منازعه و اَشکال مقررات عوض می شود. ضیق شدن مقررات و مدیریت سرحدات روی مناسبات بازار و تجارت تاثیر می گذارد و بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جوامع سرحدی تأثیر منفی دارد.

افزایش جریان تجارت باعث ظهور رونق شهرهای سرحدی شده است که هم فرصت اقتصادی ایجاد کرده است و هم ناامنی و نابرابری فزاینده ای را در جوامع سرحدی به وجود آورده است. این مساله نیز نشان میدهد که چگونه اقتصادهای غیرقانونی هزینه های پیچیده و وضعیت های دشواری را برای مردم، خانوارها و جوامع ایجاد می کند.

فلتر جستجو

to


x