مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان: مطالعه موردی

مشارکت زنان در پروسه صلح افغانستان: مطالعه موردی

Back

نکات برجسته

نویسندگان شکریه آزاد منش, احسان الله غفوری
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 21, 2020
مجموع صفحات ۶۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
یافته های این مطالعه موردی نشان می دهد که صلح پایدار در صورتی امکان پذیر است که صدای زنان و دیدگاه آنها در پروسه شامل باشد. بنابراین، مشارکت زنان در این پروسه و حمایت از تلاش های ملی صلح دارای اهمیت حیاتی است. مرور سریع پیشینه ادبیات تحقیق در این مقاله نشان می دهد که بین سال های 1990 و 2014 به تعداد 130 توافقنامه صلح به امضا رسید که فقط 13 مورد آن با حضور زنان در جایگاه و صلاحیت امضا کننده به امضا رسیده است. توافقنامه هایی که با مشارکت زنان در سطح امضا کنندگان صورت گرفته، نسبت به توافقنامه هایی که فقط توسط مردها امضا گردیده، ماندگار تر بوده است. برعلاوه، مشارکت زنان در روند صلح منجر به ادغام قویتر حقوق بشر، عدالت انتقالی، مصالحه ملی، و متعاقبا مشارکت زنان در پروسه های تصمیم گیری در سطح محلی و ملی گردیده است.

فلتر جستجو

to


x