منجنیق ها، پیکپ ها و تانکر ها: تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای نیمروز

منجنیق ها، پیکپ ها و تانکر ها: تولید و تجارت فرامرزی و شکل گیری اقتصاد سیاسی در مرزهای نیمروز

Back

نکات برجسته

نویسندگان دیوید منسفیلد
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 06, 2020
مجموع صفحات ٧٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
بعضاً به ولایت نیمروز به عنوان یک ولایت عقب مانده با دشت های بایر، نفوس نسبتاً کم و زمین زراعتی ناچیز، نگریسته می شود؛ اما طی دو دهه گذشته، این ولایت به یکی از مراکز اصلی تجارت بین المللی افغانستان تبدیل شده است که از نگاه ارزش محصولات گمرکی که توسط حکومت این کشور جمع آوری می شود، پس از ولایات ننگرهار، هرات و بلخ قرار می گیرد. میزان تجارت غیررسمی در مناطق مرزی نیمروز و همچنان روابط مردمان آن با مردم کشور های ایران و پاکستان، بر اهمیت استراتیژیک و اقتصادی این ولایت افزوده است.

فلتر جستجو

to


x