فهم مردان و مردانگی: به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان

فهم مردان و مردانگی: به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان منزه ابتکار
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر جولای 15, 2021
مجموع صفحات ٣۴
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
گزارش کنونی به این موضوع می پردازد که، با توجه به تغییرات اجتماعی-سیاسی و اقتصادی، مردان افغان متعلق به گروه های گوناگون اجتماعی-اقتصادی، قومی-زبانی و سِنی چگونه مردانگی را به چالش می کشند و آن را بازتعریف می کنند.  درک مفهوم متنوع و در حال تحول مردانگی و مردانی که با فاصله گرفتن از مردانگی هژمونیک، روابط جنسیتی برابرتر دارند میتواند به شکل گیری ابتکارات مؤثرتردر زمینه جنسیت کمک کند.  

فلتر جستجو

to


x