استقلال قضایی درافغانستان: چارچوب قانونی و چالش های عملی

استقلال قضایی درافغانستان: چارچوب قانونی و چالش های عملی

Back

نکات برجسته

نویسندگان شعیب تیموری
نوع نشریه چکیده
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 21, 2021
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
در یک دولت مبتنی بر تفکیک قوا، استقلال از ویژگی های اساسی قوه قضائیه است. قوه قضائیه ی مستقل به نظام های سیاسی اعتبار میبخشد و نیروی پشتیبان تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون به حساب می رود. این گزارش مختصر، چارچوب قانونی موجود را که ضامن استقلال قوه قضائیه در افغانستان است به شکل فشرده شرح می دهد و دلایل کاربرد ضعیف این خصوصیت را که قوه قضائیه را نسبت به دو قوه دیگر دولت در جایگاه نابرابر قرار می دهد، به صورت کوتاه بیان می کند.

فلتر جستجو

to


x