مواد مخدر و توسعه در افغانستان: تحلیل پالیسی ملی و بازیگران

مواد مخدر و توسعه در افغانستان: تحلیل پالیسی ملی و بازیگران

Back

نکات برجسته

نویسندگان آدم پین, کاوه کرامی, اورځلا نعمت
نوع نشریه مقاله در حال انکشاف
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژوئن 03, 2021
مجموع صفحات ۴٨
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
این مقاله قوانین، پالیسی ها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر را که از سال ۲۰۰۱ تاکنون مبنای تلاش های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بوده است، مرور و پیشینه آن را قابل فهم می سازد. این گزارش قبل از ارائه ارزیابی کلی از چارچوب های قانونی و پالیسی مبارزه با مواد مخدر، ابتدا به مبانی پالیسی سازی در افغانستان می پردازد. سپس، این چارچوب ها با تمرکز بر بازیگران حوزه های مهم پالیسی و روایت هر کدام آنها در ارتباط با مواد مخدر و امنیت، صلح، صحت و معیشت، بررسی می شود و در پایان مقاله، داده ها و شواهدی که به بهبود پالیسی سازی و اجرای آن کمک کرده اند،مرور می شود.

فلتر جستجو

to


x