په افغانستان کې نشه یی توکی او پرمختیا: د ملی پالیسۍ او فعالانو شننه

په افغانستان کې نشه یی توکی او پرمختیا: د ملی پالیسۍ او فعالانو شننه

Back

برجسته ټکی

لیکوالان آدم پین, اورځلا نعمت, کاوه کرامی
د مقالی ډول موضوعې څېړنه
موضوع د طبیعی زیرمو مدیریت
ژبه پښتو
د خپرېدو نېټه اکتوبر 27, 2022
ټولټال مخونه ۵٠
د لاسرسی وړ په English | پشتو | دری
تشریح
دا راپــور پــه دې لټــه کــې دی، چې پورته یاد شــوی وضاحت وړاندې کــړی. د دې کار لپاره هغو قوانینو، پالیســیو او پروګرامونو ته کتنه کوی او پر شــالید یې وړاندوینه کوی، چې له 2001 زیږدیز کال را په دېخوا یې له نشــه یی توکو ســره د مبارزې هڅې پیکه کړې دی. دا راپــور لــه نشــه یــی توکــو ســره د مبــارزې حقوقــی او پالیســۍ چوکاټونو تر ارزونې د مخــه په افغانســتان کې د پالیســۍ جوړونې منځپانګــې پــه تــړاو شــالید وړانــدې کــوی. ورپســې د پالیســۍ اړینو برخــو پر لوبغاړو او د دوی پــر روایتونو پــه تمرکز له امنیت، ســولې، روغتیــا او ژوندانــه ســره د دوی اړیکــه څېــړل کېــږی او پــه وروســتۍ برخه کــې هغو معلوماتو او شــواهدو تــه کتنه کوی، چې د پالیســۍ جوړونــې د پلــی کیدو له اړخــه مو خبروی. دا راپــور پــه افغانســتان کــې لــه نشــه یــی توکو ســره د مبــارزې پالیســۍ د ننګونو په تړاو پر پراخ شــموله بحــث پای مومی.21

د پلټنې فلټر

to


x