بحران در مالکیت بر زمین : اعاده مصونیت مالکیت برزمین در افغانستان

بحران در مالکیت بر زمین : اعاده مصونیت مالکیت برزمین در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان لیز آلدن ویلی
نوع نشریه مقاله مسأله محور
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 02, 2003
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
در این نشریه ذکر گردیده است که موسسات امداد کننده واقعیت را که حقوق زمین در پروسه صلح و بازسازی موقف مرکزی دارد درک ننموده و درس های پر ارزشی را که از تجربه در شرایط دیگر دارنددر اختیار اداره موقت قرار نداده اند و بدین ترتیب تلاش نموده اند تا این نظر را تقویت نمایند که مشکلات ناشی از مالکیت زمین خیلی ها پیچیده و گیچ کننده اند و یا اینکه پرداختن به آنها در این موقع مسئله حساس شمرده میشود.

فلتر جستجو

to


x