یکصد خانواده در کابل: مطالعه در مورد آسیب پذیری در زمستان، استراتیژی بیرونرفت و اثرات پروگرام پول در مقابل کار در روند زندگی آسیب پذیران

یکصد خانواده در کابل: مطالعه در مورد آسیب پذیری در زمستان، استراتیژی بیرونرفت و اثرات پروگرام پول در مقابل کار در روند زندگی آسیب پذیران

Back

نکات برجسته

نویسندگان جو گریس
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر سپتامبر 02, 2003
مجموع صفحات ۵٠
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این مطالعه سرآغازی برای آگاهی درمورد معنی آسیب پذیری در جریان فصل زمستان در شهر های افغانستان میباشد، کدام نوع افراد در معرض تهدیدات فصل زمستان قرار دارند، و چگونه عملکرد پروژه های پول در مقابل کار میتواند نیازمندی های این چنین افراد را مورد رسیدگی قرار دهند، تا اینکه موثریت این نوع پروژه ها مورد بررسی قرار گیرند و تحقیق شود که دیگر کدام نوع پروژه ها در آینده موثر و مفید خواهند بود.

فلتر جستجو

to


x