بررسی واقعیات زندگی فقرا در شهر ها: میتود های انتروپولوژیک مطالعه و تحقیق معیشت شهری در افغانستان

بررسی واقعیات زندگی فقرا در شهر ها: میتود های انتروپولوژیک مطالعه و تحقیق معیشت شهری در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان پامیلا هانت
نوع نشریه مطالعه موردی
موضوع مدیریت منابع طبیعی
زبان دری
تاریخ نشر فوریه 28, 2004
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این نشریه در مورد مشخصات فقرا در روستا های افغانستان است که از مصاحبه با بیجاشدگان، مهاجرین برگشته و باشندگان قدیمی کارته نو جمع آوری شده اند. کار ساحوی بر مبنای نمونه از 23 خانواده آسیب پذیر صورت گرفت یافته های آن نبود وظایف مناسب در کابل و سختی ها برای خانواده ها، نیاز به واسطه و بلدیت با اجتماع نیاز به تعلیمات رسمی و سواد را نشان میدهد.

فلتر جستجو

to


x