اداره محل در افغانستان، ارزیابی پیشنهادات برای عملکرد

اداره محل در افغانستان، ارزیابی پیشنهادات برای عملکرد

Back

نکات برجسته

نویسندگان آنی ایوانز, نیک میننگ, آن تولی, یاسین عثمانی, آندرو ویلدر
تایپ کردن مقاله مسأله محور
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۱۱, ۱۳۸۳
مجموع صفحات ۵٧
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

گزارش هذا محصول یک سلسله مطالعاتیست که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و بانک جهانی، بخاطر مساعدت به ولایت و ولسوالی ها جهت عرضه بهتر خدمات کلیدی، بشمول خدمات صحی و تعلیمی بعمل آورده اند. در متن و مفاد راپور از مطالعات پژوهشی ولایات شش گانه که در زمان های مختلف صورت گرفته استفاده بعمل آمده است؛ فاریاب و هرات در قوس 1381، بدخشان ووردک در حمل 1382، کندهار در جوزا 1382 و بامیان در سرطان 1382.

فلتر جستجو

to


x