رهنمائی پیرامون دولت در افغانستان

رهنمائی پیرامون دولت در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان آنی ایوانز, نیک میننگ, یاسین عثمانی, آن تولی, آندرو ویلدر
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آوریل 25, 2004
مجموع صفحات ١٨۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
رهنماى هذا داراى اهداف سه گانه ذیل مى باشد: اولتر و مهمتر از همه، این رهنما سعى مى ورزد تا انهاى که تازه به صحنهﺀ ادارى و سیاسى افغانستان قدم مى گذارند با ساختار و تعاملات دولتى کشور آشنا ساخته شوند.ثانیاً، و مرتبط بانکات بالا، این مجموعه در نظر دارد تا اصلاح طلبان را آگاهى بخشد، که چگونه با اساسات موجود یا انچه که از نهاد ها باقى مانده کار شود. ثالثاً، گزارش هذا مى کوشد از اشخاص محترمى که توانسته اند چرخش این سیستم موجود را فعال نگهداشته واز آنهاى هم که اکنون در پى اصلاح و بهبود بیشتر مى باشند قدردانى کرده و احترام بگذارد.

فلتر جستجو

to


x