تجدید نظر بر معیشت های روستایی در افغانستان

تجدید نظر بر معیشت های روستایی در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان جو گریس, آدم پین
نوع نشریه مقاله تلفیقی
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 15, 2015
مجموع صفحات ٧۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این گزارش نتیجه گیری ها و پیامد های پروژه تحقیقاتی 18 ماهه نظارت بر معیشت های دهاتی را ارائه مینماید. این پروژه را واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و هفت سازمان غیر دولتی انجام دادند که شامل نظارت بر 390 خانواده و 21 قریه در هفت ولسوالی بود. اطلاعات در مورد دارایی های بشری، مالی، فزیکی و طبیعی در سطح قریه و خانواده جمع آوری گردید که هدف آن کسب آگاهی در مورد معیشت های دهاتی در افغانستان و بهبود ظرفیت و ارزیابی موسسات غیر دولتی همکار میباشد.

فلتر جستجو

to


x