اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات: مسیریر رو به پیش

اراضی و ارتباط آن با منازعات در دهات: مسیریر رو به پیش

Back

نکات برجسته

نویسندگان لیز آلدن ویلی
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر ژانویه 01, 2004
مجموع صفحات ٢۴
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این توضیح نامه اطلاعات را از سه مطالعه موضوعی در بامیان، بدخشان و فاریاب بطور خلاصه ارائه مینماید و مسایل مالکیت ارضی را ارزیابی مینماید.همچنان در قسمت حل این مسایل به پالیسی سازان توصیه ها ارائه مینماید.

فلتر جستجو

to


x