راهنما برای کمک به افغانستان نسخه سوم

راهنما برای کمک به افغانستان نسخه سوم

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه کتاب
موضوع حکومتداری و اقتصاد سیاسی
زبان دری
تاریخ نشر آگوست 04, 2004
مجموع صفحات ١۴٧
قابل دسترسی در English | دری
تشریح
این کتاب (رهنمود برای کمک به افغانستان ؛ از الف تا یا) در سال ۲۰۰۲ (به لسان انگلیسی) برای اولین مرتبه همزمان با ایجاد تغییرات مهم در این کشور، بدست نشر سپرده شد. در آن زمان میکانیزم و هماهنگی خدمات امداد رسانی در این کشور به سرعت در تحول و تغیر بوده و سازمان های که از قبل در افغانستان فعالیت داشتند همراه با سازمان های جدید التاسیس در افهام و آگاهی از مخففات و نام های سازمان های مختلف و دست اندر کار و مراجع ذیربط به مشکلات فراوان گرفتار بودند.

فلتر جستجو

to


x