آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

آزاد، عادلانه یا ناقص: چالشهای انتخابات مشروع در افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع قانون اساسی
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 16, 2015
مجموع صفحات ٢۶
قابل دسترسی در English | دری
تشریح

این توضیح نامه چالش ها و توصیه های کلیدی را بمنظور افزایش اعتبار و مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی توضیح مینماید.

فلتر جستجو

to


x